Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2020 van Beecome gevestigd te Amsterdam.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder Beecome de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van coaching, trainingen of andere vormen van opleiding of ontwikkeling dan wel tot het verlenen van andere diensten.

De opdrachtgever is eenieder die met Beecome een overeenkomst aangaat tot het afnemen van een of meerdere diensten.

2. Toepasselijkheid

Een door Beecome uitgebrachte offerte vervalt na 60 dagen en is herroepbaar. Beecome is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door Beecome. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet toepasbaar, tenzij Beecome hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3. Opdracht en opdrachtbevestiging

Deelname aan een of meerdere van onze trajecten kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail geboekt worden. Bevestiging van deelname kan per e-mail dan wel schriftelijk plaatsvinden. Beide vormen van bevestiging zijn bindend en vormen de basis voor de overeenkomst tussen Beecome en de opdrachtgever.

4. Prijzen

Voor alle diensten en cursussen van Beecome worden de prijzen in rekening gebracht conform de door ons verstrekte offerte of prijzen zoals deze vermeld staan op onze website of andere verstrekte schriftelijke informatie. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders staat vermeld.

5. Betalingsvoorwaarden

a. Beecome brengt bij los geboekte diensten het totaalbedrag in rekening voorafgaand aan levering. Bij ingekochte trajecten wordt voorafgaand de helft en het overige bedrag wordt na afloop van het traject in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
b. De betalingstermijn voor alle facturen van Beecome is 14 dagen.
c. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door Beecome noodzakelijk is.
d. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, heeft Beecome het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Beecome te maken, komen steeds voor rekening van de opdrachtgever evenals de buitengerechtelijke incassokosten, indien van toepassing.

6. Annulering

a. Indien de opdrachtgever de afgenomen dienst 30 dagen voor aanvang van de eerste dag van uitvoering van het overeengekomen traject annuleert, brengen wij € 250,- administratiekosten in rekening.
b. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van eerste dag van uitvoering van het overeengekomen traject, brengen wij de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag in rekening.
c. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de eerste dag van uitvoering van het overeengekomen traject of onderdelen hiervan, brengen wij de opdrachtgever het volledige factuurbedrag in rekening. Dit omdat de gereserveerde tijd, ruimten en menskracht op deze termijn niet anders door Beecome kan worden ingevuld dan wel gecanceld.
d. Bij annulering van een coachsessie door een deelnemer binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak telt deze mee in het coachtraject en kan niet dus niet worden verplaatst. Het volledige factuurbedrag wordt hierbij in rekening gebracht. Dit omdat de gereserveerde tijd, ruimten en menskracht op deze termijn niet anders door Beecome kan worden ingevuld dan wel gecanceld.

7. Annulering van nader uit te voeren diensten

Indien een opdrachtgever met Beecome overeenkomt diensten af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen diensten afgenomen aangezien Beecome over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

8. Verschuiven/verzetten

In overleg met Beecome kan de te leveren dienst worden verzet dan wel verplaatst. Hiervoor worden dezelfde voorwaarden als bij annulering gehanteerd.

9. Annulering bij overmacht

Het in artikel 6, 7 en 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Beecome behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht overeengekomen diensten te wijzigen, te verplaatsen (in tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

10. Aansprakelijkheid

a. Beecome spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Beecome opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Beecome geleverde dienst tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.
b. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan Beecome ter beschikking gestelde gegevens. Beecome is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
c. Beecome is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
d. De maximale aansprakelijkheid van Beecome is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht.
e. De aansprakelijkheid van Beecome is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
f. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij Beecome heeft gemeld.

11. Geschillen

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van Beecome of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.