Skip to main content

Privacyverklaring

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Beecome, eenmanszaak
KvK 62271970
Achillesstraat 101, 1076 PZ Amsterdam
Telefoon: 06-25252764
Email: info@beecome.nl

Jouw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou verwerken. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen je persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:
• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij ook je rechten respecteren om onder andere persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens

Beecome verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Deelname ACTⓇ-meting

Als je als deelnemer de ACTⓇ-meting invult, dan beschikken we over je persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we om de meting uit te kunnen voeren en aan de hand daarvan een rapportage te kunnen opstellen met de bevindingen. Wij zijn verwerkersverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in onze producten. Dit kunnen zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn in dit geval de gegevens die iets zeggen over je mentale gesteldheid. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door ons bijvoorbeeld verwerkt in de producten van ACTⓇ Burn-out.

Wij verwerken bij deelname aan de ACTⓇ-meting de volgende gewone gegevens:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingsniveau;
 • (Rapportage)taal;
 • Combinatie van de gekozen beelden en competenties in de ACTⓇ-meting;
 • Datum waarop de meting is uitgestuurd, voltooid en zal verlopen.

Wij verwerken aanvullend aan bovenstaande gewone gegevens de volgende bijzondere gegevens als jij of je werkgever (voor jou) een ACTⓇ Burn-outproduct afneemt. Deze gegevens worden niet aan je werkgever verstrekt:

 • Jouw gevoeligheid voor een burn-out;
 • Welke burn-out typologie bij jou van toepassing is.
 • Doeleinden

Beecome verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen en trainingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Informatie op de website.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Beecome hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Beecome persoonsgegevens uitwisselen. Beecome kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde onderaannemers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Beecome aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Beecome zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Beecome zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Beecome zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Bij deelname aan de ACTⓇ-meting geldt dat je meting (gekozen beelden en competenties) altijd wordt bewaard in de database van myHBMcenter. Je kunt via een digitaal beveiligd platform (genaamd myHBMpage) altijd je eigen gegevens inzien en beheren. De persoonsgegevens die wij verwerken voor jou als deelnemer van de ACTⓇ-meting worden gedurende 4 jaar bewaard binnen het myHBMdashboard van myHBMcenter. Als deze bewaartermijn is verstreken, krijg je middels een e-mail de optie om de bewaartermijn nog eens met 4 jaar te verlengen. Het voordeel hiervan is dat de meting ‘actief’ blijft en door jou en eventueel de betrokken coach/trainer van Beecome in te zien is. Als je je persoonsgegevens na 4 jaar verwijderd wil hebben, dan worden deze door myHBMcenter losgekoppeld van de meting en versleutelen zij de gegevens van je meting. Met deze gepseudonimiseerde metingen wordt door myHBMcenter wetenschappelijk onderzoek verricht naar het meetinstrument. Beecome kan je persoonsgegevens dan niet meer zelf aan je meting koppelen en achterhalen dat het jouw meting betreft. Alleen jij kunt later deze gegevens weer aan de meting koppelen, zodra je de meting weer nodig heeft. Wil je je persoonsgegevens die je tijdens deelname aan de ACTⓇ-meting aan ons hebt verstrekt definitief verwijderd hebben, dan kun je dit natuurlijk ook online aangeven via je persoonlijke pagina (myHBMpage). Mocht je willen dat wij je gegevens eerder dan de bewaartermijn verwijderen, zie dan ook de paragraaf ‘Je rechten’.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Beecome passende beveiligingsmaatregelen genomen. Voor meer details over de beveiliging van je ACTⓇ-meting binnen het myHBMdashboard verwijzen we naar Gegevensbeveiliging myHBMcenter.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Hiermee kan Beecome gebruik van de website analyseren en optimaliseren. Je IP-adres wordt geanonimiseerd en daarmee zijn je persoonsgegevens AVG-proof en zullen deze niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Je rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek kunt indienen:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar). Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Beecome, info@beecome.nl

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Beecome, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 september 2020. Beecome kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.